KONTAKT

Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika 

24 – 100 Puławy, ul. Piłsudskiego 37 A

  tel. (+48) 502 46 55 47

akademia kelnerska adresy mail

Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód” Grzegorz Górnik

24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 37 A

NIP: 716-155-51-03, Regon: 431 426 426

PKO BP S.A. Oddział w Puławach 

61 1020 3219 0000 9402 0025 2213

Grzegorz Górnik wpis do rejestru działalności gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl ]
Dane podstawowe
Imię GRZEGORZ
Nazwisko GÓRNIK
Numer NIP 716-155-51-03
Numer REGON 431 426 426
Firma przedsiębiorcy GRZEGORZ GÓRNIK AGENCJA PROMOCJI PRACY
I REKLAMY „WSCHÓD”
Dane kontaktowe
Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej –
Dane adresowe
Adres głównego miejsca ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 37a, 24-100 Puławy, powiat wykonywania działalności puławski, woj. LUBELSKIE
Adres dodatkowych miejsc Zajezierze ul. 28 Pułku Artylerii Lekkiej 26, 26-922 Sieciechów, wykonywania działalności Polska, powiat kozienicki, woj. mazowieckie
Adres do doręczeń ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 37a, 24-100 Puławy, powiat
puławski, woj. LUBELSKIE
Przedsiębiorca posiada Polska obywatelstwo państw
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania 2003-06-01 działalności gospodarczej
Data zawieszenia wykonywania – działalności gospodarczej
Data wznowienia wykonywania – działalności gospodarczej
Data zaprzestania wykonywania – działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru –
Przeważająca działalność 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej gospodarcza (kod PKD) niesklasyfikowane
Wykonywana działalność 85.59.B, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.90.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, gospodarcza (kody PKD) 56,29.Z, 56.30.Z, 78.10.Z, 78.20.Z, 78.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z,
Małżeńska wspólnota majątkowa –
Status indywidualnej działalności Aktywny gospodarczej
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
brak wpisów
Zakazy
brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego
brak wpisów
Pełnomocnicy przedsiębiorcy
brak wpisów
Do CEIDG można wpisać pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami, (np. Kodeks Cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej, która może okazać się pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej.
brak wpisów
Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działając w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie z wpisu.
Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Grzegorz Górnik decyzja w sprawie nadania numeru nip

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ
Na podstawie art. 3 ust.2 z dnia 13 października 1995r. O zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (DZ.U. Nr 142, poz.702), w związku z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym Urząd Skarbowy nadaje zgłaszającemu:
GRZEGORZ GÓRNIK
Numer Identyfikacji Podatkowej

716 – 155 – 51 – 03
Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego
mgr Zofia Błaszczak
Kierownik Referatu Pod. Doch. od Osób Praw. …………………………………………………
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Izby Skarbowej za pośrednictwem tutejszego Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podatnik ma obowiązek posługiwania się Numerem Identyfikacji Podatkowej na zasadach określonych w art.11 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników.

Nadawca:
URZĄD SKARBOWY W PUŁAWACH
KRÓLEWSKA 19
PUŁAWY
24 – 100 PUŁAWY Adresat:
GRZEGORZ
GÓRNIK NIEBRZEGÓW 12 24 – 101 GOŁĄB

zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Grzegorz Górnik

GUS GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, Al. Niepodległości 208, 00 – 925 Warszawa
Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763)
KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE data: 02-06-2003
20 – 950 LUBLIN, UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO 48
tel.: (081) 5332913, faks (081) 5332761
ZAŚWIADCZENIE
o numerze identyfikacyjnym REGON
Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku, Pan/Pani
GRZEGORZ GÓRNIK
zamieszkały w : województwo LUBELSKIE
powiat PUŁAWSKI, gmina/dzielnica PUŁAWY M.
adres: PUŁAWY, UL. Marsz. Józefa Piłsudskiego 37a
24 – 100 PUŁAWY
Otrzymał/a numer identyfikacyjny REGON:
431426426
Działalność prowadzona jest:
Pod nazwą* GRZEGORZ GÓRNIK AGENCJA PROMOCJI PRACY I REKLAMY „WSCHÓD”
w: województwo LUBELSKIE, powiat PUŁAWSKI,
gmina/dzielnica PUŁAWY M.
adres Puławy, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 37a
24 – 100 PUŁAWY
Rodzaj przeważającej działalności:
wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 7450A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z
POŚREDNICTWEM PRACY
wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) 7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I
POZYSKIWANIE PERSONELU
Liczba jednostek lokalnych: 1
Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane są odrębnie.

Uwagi:
1. W przypadku niezgodności powyższych danych ze stanem faktycznym należy zgłosić korekty w miejscu otrzymania zaświadczenia niezwłocznie po ich stwierdzeniu,
2. w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym należy posługiwać się zaświadczeniem oraz podawać numer identyfikacyjny REGON ((-cyfrowy, a w razie potrzeby 14-cyfrowy) w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych (art. 43, ust. 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej – Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. Zm.),
3. zmiany w cechach objętych wpisem do rejestru należy zgłaszać w ciągu 14 dni od ich zaistnienia w miejscu otrzymania zaświadczenia (art. 42, ust. 2 i 4 ww. ustawy).

pieczęć US
URZĄD STATYSTYCZNY z up. Dyrektora Urzędu Statystycznego
UL. ST. LESZCZYŃSKIEGO 48 Kierownik Wydziału Rejestrów
20 – 950 LUBLIN, skr. Poczt.173 Krystyna Książek
000331636 ……………………………………………
(podpis osoby upoważnionej przez Dyrektora Urzędu Statystycznego)

Grzegorz Górnik dane z wpisu w rejestrze REGON

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZY Informacja prawna:
Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o
statystyce publicznej (Dz. U. z 2012r. poz. 591, z późn. Zm.) od dnia
1 lipca 2011r. udostępnienie danych na stronie Głównego Urzędu
Statystycznego jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania
wpisu tych informacji w rejestrze REGON.
Dane z wpisu w rejestrze REGON stan danych na dzień: 21-07-2015
OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
INFORMACJE PODSTAWOWE
REGON 431426426
NIP 7161555103
imię GRZEGORZ
drugie imię
nazwisko GÓRNIK

data wpisu do REGON
data skreślenia z rejestru
kod i nazwa podstawowej 9 – OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA
formy prawnej DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ kod i nazwa podstawowej 099 – OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE
formy prawnej DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ kod i nazwa formy 214 – WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB
własności FIZYCZNYCH
DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA PODLEGAJĄCA WPISOWI DO CEIDG
INFORMACJE PODSTAWOWE
nazwa GRZEGORZ GÓRNIK
AGENCJA PROMOCJI
PRACY I REKLAMY
„WSCHÓD”
organu MINISTER
rejestru GOSPODARKI
rodzaj CENTRALNA
rejestru lub EWIDENCJA
ewidencji INFORMACJA O
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
numer
w rejestrze
ewidencji
ADRES SIEDZIBY
kraj
województwo LUBELSKIE
powiat puławski
gmina Puławy
miejscowość Puławy
kod poczt. 24-100
miejscowość Puławy
poczty
ulica ul. marsz. Józefa
Piłsudskiego
nr nieruchomości 37A
nr lokalu
nietypowe
miejsce
lokalizacji DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PODMIOTU
data wpisu do rejestru 2012-04-18
ewidencji
data skreślenia z
rejestru ewidencji
data powstania 1999-05-15
data rozpoczęcia 2003-06-01
działalności
data wpisu do REGON
data zawieszenia
działalności
data wznowienia
działalności
data zakończenia
działalności
data skreślenia z regon
PROWADZONE DZIAŁALNOŚCI WG PKD
Kod PKD Nazwa Przeważające PKD
8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ DZIAŁALNOŚĆ NIESKLASYFIKOWANE PRZEWAŻAJĄCA
5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM
PRACOWNIKÓW
7820Z DZIAŁALNOŚĆ PRACY TYMCZASOWEJ
7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIENIEM PRACOWNIKÓW
8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH
I REKREACYJNYCH
8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ