AKREDYTACJE

Akredytacja Lubelskiego Kuratora Oświaty dla Akademia Kelnerska

 

LUBELSKI KURATOR OŚWIATY

  1. 3 Maja 6: 20-950 Lublin; skrytka pocztowa 146,                                                                            Centrala:  081-53-85-200,    Sekretariat:   081-53-85-222,     Fax:   081-53-85-230,

WKP.546.4.2014.BJ

D E C Y Z J A    NR  17/2014    

Lubelskiego Kuratora Oświaty   z dnia 5 września 2014 roku

Na podstawie art. 68 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r.  Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych  (Dz. U.  Nr 227 z 2003r. poz. 2247, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Górnika – Dyrektora Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego „Akademia Kelnerska” z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 37A, 24 – 100 Puławy, z dnia 25 lipca 2014r., o przyznanie akredytacji dla prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie objętym wnioskiem

postanawiam przyznać akredytację placówce

Akademia Kelnerska

Prowadzącej działalność oświatową, jako niepubliczna  placówka  kształcenia  ustawicznego wpisana w dniu 30 sierpnia 2006r.  pod numerem ewidencyjnym 310/P/N  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin na Część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:

LP Zakres kształcenia Forma kształcenia Data rozpoczęcia kształcenia w danej formie Czas trwania danej formy w godzinach Miejsce prowadzenia kształcenia
1. Kelner-Barman-Kelner od win kurs 01.03.2013r. 32 Hotel „Prima” w Puławach ul. Partyzantów 44

Uzasadnienie

Po rozpatrzeniu wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji i zapoznaniu się z oceną działalności placówki, przeprowadzoną przez zespół, o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych  (dz. U.  Nr 227, poz. 2247 z późn. zm.) stwierdzono, że placówka

Akademia Kelnerska

Piłsudskiego 37A, 24-100 Puławy

Spełnia warunki określone w § 4 w/w rozporządzenia wymagane do uzyskania akredytacji. Mając powyższe na uwadze Lubelski Kurator Oświaty przyznaje akredytację Akademii Kelnerskiej uwzględniając ocenę dokonaną przez zespół akredytacyjny i wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placówką.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, złożone za pośrednictwem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Otrzymają:

1. Pan Grzegorz Górnik  Akademia Kelnerska

2. Kurator Oświaty w Lublinie mgr Krzysztof Babisz


 

Akademia Kelnerska Status Akredytowanej Firmy Szkoleniowej

KONSORCJUM ŚRODOWISKOWYCH AKREDYTACJI BRANŻOWYCH
AKREDYTACJA
CERTYFICATE OF ACREDIDATION
W oparciu o ocenę dokonaną przez wizytatorów Konsorcjum Akredytacyjnego w dniach 20.06 – 22.06.2014
przyznaję
Agencji Promocji Pracy i Reklamy Wschód – Akademia Kelnerska
Grzegorz Górnik
Status Akredytowanej Firmy Szkoleniowej
na okres od 22.06.2014 do 21.06.2019
Akredytacja Nr: 2014/01


Pozostałe zaświadczenia i certyfikaty


zaświadczenie o wpisie akademii kelnerskiej do ewidencji szkoł

URZĄD MIASTA LUBLIN
Plac Władysława Łokietka 1; 20 – 950 Lublin; tel. 443-51-37, 443-51-96 centrala 532-10-11
OiW. I.4320/P – 37/06 Lublin, 30 sierpnia 2006
ZAŚWIADCZENIE
o wpisie do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych
Miasta Lublin
Na podstawie art. 5c pkt 3 oraz art. 82 ust. 3, w związku z art. 82 ust. 1, ust. 3A ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j. t. z 2004r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zaświadcza się, że w prowadzonej ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin dnia 30 sierpnia 2006 roku pod numerem ewidencyjnym 310/P/N, wpisano:

1. NAZWA SZKOŁY LUB PLACÓWKI: „AKADEMIA KELNERSKA” – NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
2. ASDRES: 20 – 150 LUBLIN, UL. BURSAKI 18
3. TYP SZKOŁY LUB PLACÓWKI: NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
4. NAZWA ZAWODU/PROFILU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (SZKOŁA PROWADZĄCA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE): ————————————-
5. OSOBA PROWADZĄCA: GRZEGORZ GÓRNIK
6. ADRES: 24-111 GOŁĄB, NIEBRZEGÓW 11A
7. DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ: 1 październik 2006r.
Z up. Prezydenta Miasta Lublin
mgr Piotr Burek
Zastępca Dyrektora Oddziału Oświaty i Wychowania
Otrzymują:
1. Pan Grzegorz Górnik
24 – 100 Puławy, ul. Piłsudskiego 37a (adres do korespondencji)
2. Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
20 – 950 Lublin, ul. Sądowa 5
3. Lubelski Kurator Oświaty
4. aa


 

Akademia Kelnerska wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

 

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin tel. (081) 463-53-00, fax 463-53-05 NIP 712-193-69-39 Regon 430123913
CI.417-1-279/WM/06 Lublin, dn. 30.05.2006 r.
ZAŚWIADCZENIE
o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaświadcza, że w dniu 30.05.2006 r. instytucja szkoleniowa: Agencja Promocji Pracy i Reklamy „WSCHÓD” Grzegorz Górnik, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 37A, 24-100 Puławy została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00070/2006.
wpis dokonała Podinspektor – Wioletta Madej

Wicedyrektor Lucyna Tomczuk


Grzegorz Górnik Krajowy Osrodek Wspierania Edukacji Zawodowej

D.2/T.K.180/14                                                                            Warszawa, 27 czerwca 2014r.
ZAŚWIADCZENIE
Zaświadczam, że Pan Grzegorz Górnik współpracował z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie w 2010r.
Pan Grzegorz pełnił funkcję eksperta w zadaniu (był współautorem) – Opracowanie projektu podstaw programowych kształcenia w zawodzie KELNER 513101 w projekcie systemowym „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”.
WICEDYREKTOR
mgr inż. Teresa Kazimierska


ejestr Instytucji Szkoleniowych G. Górnik

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
Informacja
wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)
Dane teleadresowe instytucji Agencja Promocji Pracy i Reklamy „WSCHÓD” Grzegorz Górnik
Marszałka Piłsudskiego 37a, 24-100 Puławy,
telefon: 502-46-55-47,
Oddziały instytucji: brak
Data wpisu do RIS: 2006-05-30
Numer ewidencyjny w RIS 2.06/00070/2006
Status w RIS aktywna


Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Grzegorz Górnik

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„KURSOR”
20-013 Lublin, ul. Narutowicza 62 tel./fax. (081) 534 57 26; 442-06-77
Z A Ś W I A D C Z E N I E
o ukończeniu kursu
Pan Grzegorz Górnik
ukończył
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
zorganizowany przez
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „KURSOR” w Lublinie
w okresie od dnia 15 grudnia 2006 r. do dnia 28 stycznia 2007 r.
Celem kursu było zdobycie przygotowania pedagogicznego przez instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie wydano na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr31, poz. 216)
Lublin, dnia 28 stycznia 2007r.
Nr z rejestru 3/97/2007

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli
„KURSOR”
mgr Grażyna Zawadzka

L.p. Nazwa zajęć edukacyjnych Wymiar godzin zajęć edukacyjnych
1. Psychologia 15
2. Pedagogika 10
3. Metodyka nauczania 45
4. Praktyka metodyczna 10
RAZEM 80 godzin


Ekoturystyka szkolenie Grzegorz Górnik

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA
Pan Grzegorz Górnik
ukończył kurs:
EKOTURYSTYKA
przeprowadzony przez:
P.H.U. ATON GRZEGORZ SIENKIEWICZ
w okresie od dnia 14.08.2014r. do dnia 27.09.2014r.
w ramach projektu
„TURYSTYKA na PLUS”
który jest realizowany w okresie od dnia 01.09.2013r. do dnia 30.09.2014r. przez PULS Systemy Organizacji Szkoleń sp. z o.o. w ramach Poddziałania 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie ekoturystyki.

Lublin, dnia 27.09.2014r. Aton P.H.U Grzegorz Sienkiewicz . Lublin 20-517 ul. Tęczowa 169 NIP 9462598769, Regon 060741652
Nazwa przedmiotu: Ekoturystyka. Liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych: 80


Grzegorz Górnik kurs umiejętności zawodowych

 

FUNDACJA Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, 24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel. 081 470-09-00, fax 081 470-09-30 NIP 716-10-04-550
ZAŚWIADCZENIE
o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych
Zaświadcza się, że Pan Grzegorz Górnik
ukończył kurs umiejętności zawodowych w zakresie planowania i realizacji usług w recepcji, imprez i usług turystycznych „Menedżer turystyki – recepcjonista” w wymiarze 100 godzin
prowadzony przez Fundację „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy. Zaświadczenie wydano na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Puławy, dnia 10.06.2014r.
Nr KO39/2014/W/921 Katarzyna Malesza – Dzido
Prezes Zarządu Fundacji
„Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
Nazwa zajęć edukacyjnych Wymiar godzin zajęć edukacyjnych
1. Wstęp do turystyki • Prawodawstwo w sektorze usług turystycznych,
• Polskie i światowe organizacje turystyczne,
• Współczesne systemy i sieci hotelowe w Polsce i na świecie,
• Perspektywy rozwoju usług turystycznych na Lubelszczyźnie, 8 godzin
2. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turystyce • Predyspozycje i zadania menedżera przedsiębiorstwa turystycznego,
• Rola menedżera w zatrudnianiu pracowników i motywowaniu ich do efektywnej pracy,
• Etykieta menedżera,
• Wymogi Państwowej Inspekcji Pracy i SANEPID,
• Metody oceniania jakości usług w turystyce,
12 godzin
3. Organizacja biura w turystyce/działu recepcji • Wygląd biura/recepcji, wyposażenie, funkcje i zadania, wygląd zewnętrzny,
• Zakres obowiązków pracowników biura/recepcji,
• Savoir – Vivre pracownika biurowego, hotelowego, Kodeks etyki Hotelarza,
• Usługi hotelarskie – podział, charakterystyka,
• Procedury zameldowania i wymeldowania,
• Stosowanie standardów obsługi gości,
• Profesjonalna obsługa gościa w turystyce, 16 godzin
4. Budowanie ofert w turystyce • Tworzenie ofert w turystyce,
• Usługi rekreacyjne, sportowe i rehabilitacyjne dla biznesu,
• Wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
• Usługi odnowy biologicznej SPA i Wellness,
• Organizowanie targów i wystaw, współpraca a muzeami,
• Organizowanie usług artystycznych, fotograficznych,
• Usługi dla zorganizowanych grup szkolnych,
• Technika przygotowania usług dodatkowych do sprzedaży i realizacji, 14 godzin
5. Współpraca przedsiębiorstw w branży turystycznej • Rodzaje umów między przedsiębiorstwem turystycznym a innymi obiektami w turystyce,
• Rola informacji turystycznej,
• Współpraca przedsiębiorstwa turystycznego z hotelami, przewodnikami turystycznymi i przewoźnikami, itp. 12 godzin
6. Marketing w turystyce • Elementy marketingu mix,
• Analiza rynku: techniki badawcze, analiza SWOT, benchmarketing, strategie konkurowania
• Promocja w turystyce,
• Plan marketingu,
• E – marketing usług turystycznych, 20 godzin
7. Wykorzystanie komputera w pracy menedżera turystyki i recepcjonisty • Wykorzystanie komputera w pracy recepcjonisty – rezerwacje on-line, promocja usług, korespondencja wewnętrzna i zewnętrzna,
• Obsługa specjalistycznego programu komputerowego dla recepcji, 18 godzin
RAZEM 100 godzin
Katarzyna Malesza – Dzido Prezes Zarządu Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
Projekt „Wykwalifikowani. Nowoczesne Kadry Lubelszczyzny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”. Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.


Innowacyjność w przedsiębiorstwach i źródła finansowania

FUNDACJA
Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel. 081 470-09-00, fax 081 470-09-30
NIP 716-10-04-550

ZAŚWIADCZENIE
o ukończeniu kursu
Pan Grzegorz Górnik
ukończył kurs
„Innowacyjność w przedsiębiorstwach i źródła finansowania”
zorganizowany przez
Fundację „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
Ośrodek Szkoleniowy
w okresie od 28.02.2014r. do dnia 30.03.2014r.
Celem kursu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności w zakresie źródeł finansowania i wprowadzania innowacyjności w przedsiębiorstwach.

Nr KO28/2014/ZW/579
Katarzyna Malesza – Dzido
Prezes Zarządu Fundacji
„Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
Puławy, dnia 30.03.2014r.
Zaświadczenie wydano na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)


kurs kompetencji ogólnych

FUNDACJA
Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel. 081 470-09-00, fax 081 470-09-30
NIP 716-10-04-550

ZAŚWIADCZENIE
o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych
Zaświadcza się, że
Pan Grzegorz Górnik
ukończył kurs kompetencji ogólnych w zakresie
podstaw przedsiębiorczości
Skuteczna komunikacja interpersonalna, Asertywność w biznesie
w wymiarze 32 godzin
prowadzony przez
Fundację „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy
Zaświadczenie wydano na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)

Puławy, dnia 15.06.2014r.

Nr K055/K057/2014/W/971
Katarzyna Malesza – Dzido
Prezes Zarządu Fundacji
„Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”


zarządzanie zmianą w biznesie

FUNDACJA
Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel. 081 470-09-00, fax 081 470-09-30
NIP 716-10-04-550
ZAŚWIADCZENIE
o ukończeniu kursu

Pan Grzegorz Górnik
ukończył kurs
„Zarządzanie zmianą w biznesie”
zorganizowany przez
Fundację „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
Ośrodek Szkoleniowy
w okresie od 11.03.2014r. do dnia 29.04.2014r.
Celem kursu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności w zakresie
zarządzania zmian w biznesie.

Nr z rejestru KO29/2014/ZW/693
Agnieszka Czarnobil
Wiceprezes Zarządu Fundacji
„Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
Puławy, dnia 29.04.2014r.
Zaświadczenie wydano na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)


kompetencje managerskie w procesie zmiany

FUNDACJA
Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel. 081 470-09-00, fax 081 470-09-30
NIP 716-10-04-550

ZAŚWIADCZENIE
o ukończeniu kursu
Pan Grzegorz Górnik
ukończył kurs
„Kompetencje managerskie w procesie zmiany”
zorganizowany przez
Fundację „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
Ośrodek Szkoleniowy
w okresie od 04.04.2014r. do dnia 06.04.2014r.
Celem kursu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności w zakresie efektywnego tworzenia wizerunku, rozwoju kompetencji managerskich oraz negocjacji w biznesie i wystąpień publicznych.

Nr z rejestru KO43/K057/2014/W/607
Katarzyna Malesza – Dzido
Prezes Zarządu Fundacji
„Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
Puławy, dnia 06.04.2014r.
Zaświadczenie wydano na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)


kurs umiejętności zawodowych Grzegorz Górnik

FUNDACJA
Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel. 081 470-09-00, fax 081 470-09-30
NIP 716-10-04-550
ZAŚWIADCZENIE
o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych
Zaświadcza się, że Pan Grzegorz Górnik
ukończył kurs umiejętności zawodowych w zakresie
języka obcego nowożytnego – języka angielskiego
w wymiarze 60 godzin
prowadzony przez
Fundację „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy
Zaświadczenie wydano na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)
Puławy, dnia 10.06.2014r.
Nr KO40/2014/W/931
Katarzyna Malesza – Dzido
Prezes Zarządu Fundacji
„Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”